محور اول: تهدیدهای نوپدید در حوزه نظامی

1-   گروه‌های تکفیری تارشگری

2-   روابط نظامی رژیم‌های مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی

3-  بکارگیری جنگ افزارهای ناشناخته

4-  قراردادها و ائتلاف های نظامی تهدیدهای منطقه­‌ای و فرامنطقه‌­ای

5-   رقابت تسلیحاتی رقبای منطقه‌­ای

6-   جنگ های ترکیبی، هویت محور، نیابتی، نرم و ....

محور دوم: تهدیدهای  نوپدید در حوزه سیاسی

1-     فضای پسا برجام

2-    روابط سیاسی اعراب با رژیم صهیونیستی

3-  رقابت‌های جناحی و بحران های داخلی

4-  دیپلماسی دفاعی

5-   همگرایی دفاع و سیاست

محور سوم: تهدیدهای نوپدید در حوزه اقتصادی

1-  همگرایی دفاع و اقتصاد

2-  اقتصاد دانش بنیان

3-   اقتصاد جهانی

4-  اقتصاد منطقه‌ای

5-  تهدیدات اقتصادی تحریم محور

6-  اقتصاد دفاعی

محور چهارم: تهدیدهای نوپدید در حوزه اجتماعی- فرهنگی

1- آسیب‌های فرهنگی

2-  فرهنگ و جوانان

3-  سرمایه اجتماعی

4-  سازمان‌های مردم نهاد

5- فروپاشی نهاد خانواده

6-   نهادهای مدنی 

7-  معیشت

8- فرار مغزها

محور پنجم: تهدیدهای نوپدید در حوزه سایبر و جنگ الکترونیک

1- حملات سایبری

2- تجارت سایبری

3-  فضای مجازی

4-حاکمیت داده‌ها

5- جنگ سایبری

6- تروریسم سایبری

7- جاسوسی سایبری

8- جرائم سایبری

9- هارپ  و لیزر

محور ششم: تهدیدهای  نوپدید در حوزه زیست محیطی

1-   ریز گردها

2-  بلایای طبیعی

3-  تراریخته

4-  کمبود منابع طبیعی

5-  خشک شدن دریاچه‌ها

6- جنگ نوین

7-   طب رزمی

8- توسعه بیابان ها

محور هفتم: تهدیدهای  نوپدید در حوزه فناوری

1- فناوری های همگرا

2- نسل جدید هواپیما جنگی، پهپاد و ...

3- ربات‌ها

4- علوم و فناوری فضایی

5-  فناوری موشکی

محور هشتم: روش‌شناسی تهدیدهای نوپدید

1-    مفهوم شناسی تهدید

2-    اولویت شناسی تهدید

3-    زمینه های بروز تهدید

4-    تهدید شناسی هوشمند