موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1019-CCSU بررسی استحکامات دفاعی و سازه‌های امن در راستای پدافند غیرعامل و احداث اتاق ایمن نادر موسوی، شهرام موسوی، علی صابری مطلق، سعید پیری زاده چکیده برای ارائه پذیرفته شده است
2 1003-CCSU پیدایش داعش در منطقه غرب آسیا، متحد یا رقیب طالبان؟ مسعود سرودی، مصطفی جعفرنژاد چکیده برای ارائه پذیرفته شده است